Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 Bản Tin Pháp Luật

Chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, gồm có 24 chỉ tiêu được chia thành 04 nhóm.
Các nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ tăng trưởng xanh gồm:

Nhóm 05 chỉ tiêu kinh tế nhằm đánh giá hiệu quả tăng trưởng kinh tế về sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên;

Nhóm 10 chỉ tiêu môi trường nhằm đánh giá chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị, mức độ áp dụng các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo…; Nhóm chỉ tiêu xã hội đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng, điều kiện sống của người dân gồm 04 chỉ tiêu;

Nhóm 05 chỉ tiêu về thể chế nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.
Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Theo đó, các hoạt động ưu tiên thực hiện để xây dựng đô thị tăng trưởng xanh như: Điều chỉnh quy hoạch đô thị theo định hướng phát triển đô thị xanh, đô thị kinh tế - sinh thái, đô thị thông minh, đô thị cacbon thấp; Phát triển giao thông đô thị xanh, giao thông công cộng và các hình thức giao thông phát thải thấp; Sử dụng tiết kiệm và chống thất thoát, thất thu nước sạch; Xử lý rác thải, chất thải theo hướng giảm xả thải, phát thải, tái chế rác thải; Phát triển đô thị thông minh…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2018.

XEMTẠI ĐÂY (THÔNG TƯ 01/2018/TT-BXD QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Thu Thoài