Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Lĩnh Vực Xây Dựng

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ

Ngày 27/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng ; khia thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất , kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

Nghị định 139/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 180/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động ; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 

 

Có thể nhận định rằng, qua 02 năm thực hiện, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ngành xây dựng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, đơn vị, cá nhân. So với Nghị định số 23/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP bổ sung hơn 40 hành vi vi phạm mới, mức phạt trong các lĩnh vực được nâng cao gấp đôi đối với tổ chức đã thể hiện được tính nghiêm minh và công bằng trong thực thi pháp luật. Trong đó, công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương đã dần đi vào nề nếp, những hành vi vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, góp phần hạn chế tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch xây dựng tại các địa phương.

Tuy nhiên, việc ban hành Nghị định139/2017/NĐ-CP  thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP là cần thiết, bởi những lý do khách quan sau:

Thứ nhất: Về cơ sở pháp lý, trên cơ sở Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản mới được ban hành, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan soạn thảo và trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành luật, cụ thể bao gồm: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng…

Do vậy, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP là hết sức cần thiết trên cơ sở những quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Thứ hai: Về cơ sở thực tế, trong quá trình thực hiện, một số quy định của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP chưa cụ thể, dẫn đến cách hiểu và cách áp dụng thiếu thống nhất ở các địa phương, làm giảm hiệu quả áp dụng, tính khả thi của những quy định pháp luật.

Mặt khác, Nhiều quy định pháp luật trước đây, nay đã được bãi bỏ, do vậy, cần thiết phải sửa đổi, bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. Đơn cử như trên cơ sở quy định của Luật Xây dựng 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 180/2007/NĐ-CP, hướng dẫn áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch xây dựng, nhưng Luật Xây dựng 2014 đã bãi bỏ quy định này…

Hơn nữa, trước đây, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP không quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với những hành vi vi phạm trật tự xây dựng mà dẫn chiếu áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng 2003 về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP). Tuy nhiên, Luật Xây dựng 2014 đã có hiệu lực, thay thế Luật Xây dựng 2003, do vậy, một số quy định của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP nay không còn phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế. Vì vậy, việc hợp nhất hai Nghị định sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước cũng như người dân, doanh nghiệp dễ tra cứu, áp dụng, đảm bảo tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định 139/2017/NĐ-CP ra đời bổ sung, sửa đổi gần 200 các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng, trong đó gồm: các hành vi vi phạm đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc người sở hữu, người quản lý sử dụng công trình; các hành vi vi phạm đối với nhà thầu, các tổ chức cá nhân; các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD; sản xuất kinh doanh VLXD…

Đồng thời, Nghị định gắn các hình thức, biện pháp xử lý với 4 hành vi vi phạm trật tự xây dựng được quy định trong Nghị định 180 và Nghị định 121. Từ đó, thống nhất trình tự, thủ tục và các mẫu văn bản xử phạt hành chính cũng như áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với những hành vi này, tránh tình trạng một hành vi nhưng phải áp dụng hai hệ thống biểu mẫu văn bản của cả Nghị định 180 và Nghị định 121 như trước đây. Nghị định cũng loại bỏ một số hành vi, một số biện pháp khắc phục hậu quả đã không còn phù hợp với hệ thống chính sách pháp luật như việc cắt điện, cắt nước mà hiện nay Luật Xây dựng 2014 không quy định nữa…

Chính vì vậy, Nghị định 139/2017/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực ngày 15/01/2018, nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

FILE: Nghị định 139/2017/NĐ-CP

                                                                                                                                                                                                                                 THU THOÀI