Văn Bản Pháp Luật 1 Khiếu Nại Tố Cáo

C. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI TỐ CÁO

STT

SỐ HIỆU VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TRẠNG THÁI

TẢI VỀ

1

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

Luật Tố cáo

11/11/2011

01/07/2012

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-to-cao-2011-132448.aspx

2

Luật khiếu nại 2011 số 02/2011/QH13

Luật khiếu nại

11/11/2011

01/07/2012

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-khieu-nai-2011-132446.aspx

3

Thông tư 60/2014/TT-BCA

Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

18/11/2014

12/01/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-60-2014-TT-BCA-bieu-mau-su-dung-trong-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-tiep-cong-dan-Cong-an-nhan-dan-258858.aspx

4

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

26/06/2014

15/08/2014

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-64-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Tiep-cong-dan-237609.aspx

5

Thông tư 10/2014/TT-BCA

Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

04/03/2014

20/04/2014

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2014-TT-BCA-xu-ly-giai-quyet-to-cao-quan-ly-cong-tac-giai-quyet-to-cao-223040.aspx