Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về đấu thầu qua mạng. Lĩnh Vực Đấu Thầu

Ngày 13/11/2017 Chính phủ ban hành quyết định số 1785/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Quyết định này ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về đấu thầu qua mạng. Quy chế bao gồm 3 chương; 8 điều. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo; phương thức hoạt động của ban chỉ đạo và nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên ban chỉ đạo.

QĐ SỐ 1785/QĐ-TTg VỀ VIỆC BAN AHNHF QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG