Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Tin Thành Phố Vũng Tàu

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 5438A/KH-UBND về thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm,

phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đến năm 2020”.

 

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở và xác định rõ vai trò của các cấp, ngành đối với công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; đầu tư nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện chuyển hóa phường, xã  trọng điểm, phức tạp về TTATXH. Hằng năm, tổ chức chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn. Thực hiện hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đạt được, ít nhất 85% các địa bàn được chuyển hóa thành công không phức tạp trở lại sau chuyển hóa. Với một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra: Tại các địa bàn chuyển hóa không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên trong tổng số án khởi tố; 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về cư trú tại địa bàn xuống dưới 15%; các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa củng cố được hệ thống chính trị, hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết...

Mô hình liên gia tự quản góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, Trong ảnh là sơ kết mô hình liên gia tự quản năm 2017 tại phường Thắng Tam (ảnh: Trần Việt)

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND 17 phường, xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”...

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Hướng dẫn tham gia đăng ký, cam kết thực hiện tốt công tác tự quản về lĩnh vực an ninh trật tự... Nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo đa dạng, phù hợp, dễ hiểu, dễ thực hiện; phát huy có hiệu quả các các phương tiện truyền thông tại cơ sở. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, mô hình liên kết và các hình thức tập hợp quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự; duy trì có hiệu quả các mô hình đang thực hiện, như “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; mô hình nhân dân tham gia “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự”…

UBND thành phố Vũng Tàu giao Công an thành phố chủ động tham mưu cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo 138 thành phố, các ban, các ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo 138 thành phố và các phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị và UBND 17 phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vụ việc, hiện tượng liên quan đến tình hình an ninh trật tự chưa được giải quyết dứt điểm; những vấn đề mới phát sinh liên quan đế khiếu kiện đền bù đất đai, thực hiện chế độ chính sách những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân.

Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” được triển khai trên địa bàn toàn thành phố, trong đó đơn vị cấp phường, xã được xác định là trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để thực hiện chuyển hóa hàng năm không vượt quá 15% tổng số đơn vị cấp phường, xã hiện có tại địa phương. Thời gian chuyển hóa mỗi địa bàn 01 năm. Địa bàn đánh giá là chuyển hóa thành công khi đạt 80% chỉ tiêu của Đề án trở lên, trong đó giảm cơ bản tội phạm và tệ nạn xã hội, không để phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội...

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 17 phường xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Công an thành phố Vũng Tàu)./.

nguồn: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn