Ban tổ chức tỉnh ủy: Thực hiện nhiều nội dung trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ Tin Thành Phố Vũng Tàu

Ban tổ chức tỉnh ủy: Thực hiện nhiều nội dung trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ

Học viên lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính khóa 67 (năm học 2017-2018), Trường Chính trị tỉnh, thảo luận nhóm trong giờ học. Ảnh: PHÚC LƯU

Học viên lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính khóa 67 (năm học 2017-2018), Trường Chính trị tỉnh, thảo luận nhóm trong giờ học. Ảnh: PHÚC LƯU

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch liên quan đến quy hoạch, quản lý, luân chuyển cán bộ. Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên về công tác tổ chức, cán bộ, tổ chức Đảng, đảng viên, chính sách, đào tạo… 

GIÁM SÁT, HƯỚNG DẪN CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 9-11-2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh giai đoạn 2015-2021. Đồng thời, tập trung công tác hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh việc xây dựng Đề án vị trí việc làm với 2 phương án theo Thông báo số 800-TB/TU, ngày 2-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và Thông báo số 02-TB/BCĐ, ngày 16-8-2017 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm của tỉnh. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành việc thẩm định và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của 25/25 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Trên cơ sở đó, hàng năm các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế được giao. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lộ trình tinh giản biên chế theo vị trí việc làm tiếp tục giảm 15% biên chế được giao theo hướng giảm bộ phận gián tiếp để tăng biên chế cho bộ phận làm công tác chuyên môn. Ban hành Kế hoạch và thành lập 5 đoàn công tác giám sát, hướng dẫn việc thực hiện tinh giản biên chế và xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị. Thẩm định, tổng hợp Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị và tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm cấp tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, hiện đang trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt.

Hiện nay, các đơn vị điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo góp ý, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và gửi về để Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026; triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành các Quyết định, Công văn về công tác cán bộ theo thẩm quyền đối với 95 trường hợp và triển khai các đơn vị đăng ký nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Trung ương. Ban đã thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến 26 cơ quan về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của 24 đơn vị. 

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017; thành lập Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2017. Cụ thể: Phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C19 (khóa 2017-2019) tại tỉnh cho 90 đồng chí; quyết định cử 24 đồng chí tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung đợt 1 năm 2017; xét tuyển 236 đồng chí cử đi đào tạo Trung cấp lý luận chính trị. Ban hành quyết định cử cán bộ, công chức khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể và khối Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tham gia các lớp bồi dưỡng về chức danh, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 3 và bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165 cho 436 lượt cán bộ, công chức.

TIẾP TỤC THAM MƯU TỈNH ỦY CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục công tác tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, tập trung việc tham mưu ban hành Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo cơ cấu vị trí việc làm được xác định. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy chế tuyển dụng công chức chung cho cả khối Đảng, đoàn thể và khối Nhà nước. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy thực hiện công tác tạo nguồn cán bộ trên cơ sở “ngân hàng dữ liệu nguồn cán bộ của tỉnh”. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá cán bộ, công chức, tập trung rà soát, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay nhất là cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025…

Đồng thời, tham mưu Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh xây dựng quy chế hoạt động; tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018 của tỉnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện các chế độ chính sách kịp thời đối với cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý và đối với cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục thẩm định và đề xuất thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được luân chuyển để đào tạo, thử thách giai đoạn 2017-2021…

Nguồn: LƯU TÀI ĐOÀN (baobariavungtau.com.vn)