Văn Bản Pháp Luật Lĩnh Vực Xây Dựng

 

STT

SỐ HIỆU VĂN BẢN

   TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TRẠNG THÁI

    LINK ĐÍNH KÈM

1

Thông tư số 18/2016/TT-BXD

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng công trình

30/06/2016

15/08/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-18-2016-TT-BXD-tham-dinh-du-an-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-xay-dung-cong-trinh-291272.aspx

2

Thông tư 17/2016/TT-BXD

Huớng dẫn về năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

30/06/2016

01/09/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-17-2016-TT-BXD-nang-luc-cua-to-chuc-ca-nhan-tham-gia-hoat-dong-xay-dung-289849.aspx

3

Thông tư số 16/2016/TT-BXD

Hướng dẫn nghị định 59/2016/NĐ-CP về hình thưc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

30/06/2016

15/08/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-16-2016-TT-BXD-huong-dan-59-2015-ND-CP-hinh-thuc-to-chuc-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-316742.aspx

4

Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

30/06/2016

15/08/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-15-2016-TT-BXD-cap-giay-phep-xay-dung-quan-ly-trat-tu-xay-dung-291676.aspx

5

Thông tư 22/2016/TT-BXD

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

01/07/2016

01/07/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-22-2016-TT-BXD-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-Bo-Xay-dung-316194.aspx

6

Thông tư 06/2016/TT-BXD

Hướng dẫn quản lý và xác định chi phí đầu tư xây dựng

10/03/2016

01/05/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-06-2016-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-307463.aspx

7

Thông tư 07/2016/TT-BXD

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

10/03/2016

01/05/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-07-2016-TT-BXD-huong-dan-dieu-chinh-gia-hop-dong-xay-dung-280132.aspx

8

Thông tư 08/2016/TT-BXD

Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

10/03/2016

01/05/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-08-2016-TT-BXD-huong-dan-hop-dong-tu-van-xay-dung-2016-307460.aspx

9

Thông tư 09/2016/TT-BXD

Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

10/03/2016

01/05/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-09-2016-TT-BXD-huong-dan-hop-dong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-307462.aspx

10

Nghị định 62/2016/NĐ-CP

Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

01/07/2016

02/07/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-62-2016-ND-CP-dieu-kien-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-xay-dung-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-315350.aspx

11

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP

Về quản lý vật liệu xây dựng

05/04/2016

26/05/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-24a-2016-ND-CP-quan-ly-vat-lieu-xay-dung-308464.aspx

12

Quyết định số 1300/QĐ-BXD

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

30/10/2015

31/10/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1300-QD-BXD-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-bo-xay-dung-2015-294648.aspx

13

Chỉ thị số 20/CT-TTg

Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển

27/07/2015

28/07/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Chi-thi-20-CT-TTg-2015-tang-cuong-quan-ly-quy-hoach-dau-tu-xay-dung-quan-ly-dat-dai-ven-bien-283763.aspx

14

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

18/06/2015

05/08/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-59-2015-ND-CP-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-278744.aspx

15

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

12/05/2015

01/07/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-46-2015-ND-CP-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-274018.aspx

16

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

06/05/2015

30/06/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-44-2015-ND-CP-huong-dan-ve-quy-hoach-xay-dung-273587.aspx

17

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

22/04/2015

15/06/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-37-2015-ND-CP-hop-dong-xay-dung-272352.aspx

18

Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày 25/3/2015 về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

25/03/2015

10/05/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-32-2015-ND-CP-Quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-269169.aspx

19

Luật Xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Luật Xây dựng

18/06/2014

01/01/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx