Kết luận cuộc họp Phòng Quản lý đô thị Tin Phòng Quản Lý Đô Thị

Thông báo Kết luận cuộc họp Phòng Quản lý đô thị ngày 15/5/2017 tại văn bản số 1073/TB-QLĐT ngày 16/05/2017

                                                                                                                                                                                                                                    BBT. Thu Thoài