Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Bản Tin Pháp Luật

Ngày 02/11/2016 Thủ tướng Chính Phủ ra Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quản sử dụng tài sản công.

Để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục triệt để những hạn chế và bất cập. Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ thị đưa ra:

1. Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý, sử dụng tài sản công

2. Về hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

3. Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

5. Về quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công;

6. Về mua sắm tập trung tài sản công;

7. Về khai thác nguồn lực từ tài sản công;

8. Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên;

Xem tại đây

BBT: Thu Thoài

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/