Vai trò của công tác dân vận trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội hôm nay. Tin Thành Phố Vũng Tàu

Vai trò của công tác dân vận trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội hôm nay.

Kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016)

Vai trò của công tác dân vận trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và

phát triển kinh tế xã hội hôm nay.

------------

Công tác Dân vận của Đảng ta luôn chiếm một vị trí quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác Dân vận: "...Việc Dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Công tác Dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập hôm nay thì công tác dân vận lại càng có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

 

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu vận động người dân và du khách

không xả rác bãi biển - Nguồn ảnh: Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu 

Công tác dân vận được xem là công việc và là nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội. Do đó cần phải làm tròn trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Công tác dân vận là công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh, tác phong làm việc gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới là công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay. 

Những năm qua, công tác dân vận trong cả nước nói chung và ở thành phố Vũng Tàu nói riêng đã có những chuyển biến tích cực, đạt được thành tích quan trọng. Hệ thống dân vận tiếp tục được củng cố, tăng cường. Qua thực tiễn xuất hiện những cách làm hay, kinh nghiệm mới, quan điểm chỉ đạo đúng đắn trong việc phát huy vai trò của nhân dân theo hướng trọng dân, gần dân hơn, có trách nhiệm với dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của hệ thống chính trị có những chuyển biến rõ rệt. Tổ chức, bộ máy dân vận các cấp được kiện toàn, củng cố, có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức, tác phong công tác. Đặc biệt, các địa phương, các ngành, các lĩnh vực khác nhau đã chủ động đề xuất được các chủ trương, giải pháp phù hợp hơn, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Hệ thống dân vận đã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các vấn đề liên quan đến công tác vận động quần chúng. Chính quyền các cấp đã quan tâm nhiều hơn đến công tác dân vận. Sự phối hợp của chính quyền, các cơ quan, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong công tác dân vận gắn bó hơn, chặt chẽ hơn. Vì vậy, công tác dân vận thực sự góp phần vào giải quyết những bức xúc ở từng địa phương, cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng bộ đội biên phòng, công an, đã có rất nhiều cố gắng, đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát địa bàn, vận động, hướng dẫn đồng bào sản xuất, kinh doanh, xây dựng cuộc sống mới, góp phần làm tăng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, so với yêu cầu phát triển về mọi mặt của đất nước thì công tác dân vận vẫn còn một số bất cập. Ở nhiều nơi còn chưa nhạy bén, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ cơ sở. Những vấn đề bức xúc trong cuộc sống vẫn chưa chủ động nắm bắt kịp thời và chưa chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu để có những biện pháp giải quyết phù hợp, nhất là chính sách về đất đai. Ở một số nơi, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân chưa làm tốt việc giám sát các cấp chính quyền, các ngành trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm sâu sắc đến công tác dân vận, còn xem nhẹ công tác dân vận, thậm chí còn mệnh lệnh trong công tác vận động quần chúng. 

Trong thời đại mới, công tác dân vận có vai trò rất quan trọng trong quá trình tạo ra sự động thuận xã hội. Bởi vì: Trong công tác dân vận Đảng ta luôn nhất quán tư tưởng "dân là chủ", "dân làm chủ", vì vậy, trong quá trình hoạt động đội ngũ làm công tác dân vận phải làm cho các tầng lớp nhân dân, các cộng đồng, các nhóm trong xã hội xác định được vai trò của mình trong đời sống chính trị. Muốn nhân dân đồng thuận, nhất trí, đoàn kết, thúc đẩy tính tích cực chính trị của nhân dân thì trước hết phải quan tâm đến lợi ích của họ. Phải lấy lợi ích thiết thân của người lao động làm cơ sở để xây dựng chủ trương, chính sách, xây dựng và phát triển đất nước, bởi vì lợi ích là cái gắn bó người ta lại với nhau, là động lực thúc đẩy mọi hành động của nhân dân. Khi nhân dân đã hiểu đúng, hiểu đầy đủ thì sẽ tạo được sự tự giác trong thực hiện, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chính sách đúng, cơ chế phù hợp còn là yếu tố quan trọng của Nhà nước, của cơ quan chính quyền trong việc phục vụ nhân dân và phát huy sức mạnh toàn dân. Thông qua công tác dân vận giúp người dân biết tìm ra những tương đồng chung, biết gác lại những khác biệt và hành động trên cơ sở những tương đồng chung ấy. Đó chính là cơ sở để thực hiện đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tích cực chính trị của nhân dân, là yếu tố cơ bản để phát huy nội lực của đất nước. 

Có thể thấy rằng, với bề dày và truyền thống lịch sử vẻ vang, với những kinh nghiệm quý báu và thành quả đạt được trong 86 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, công tác dân vận của Đảng ta sẽ không ngừng phát triển vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo yêu cầu mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

 

                                                                                                                                           Đăng bài: Thu Thoài – Phòng QLĐT TP Vũng Tàu

                                                                                                                                            Nguồn : http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/