Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng  Chuyên Trang Vũng Tàu

Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng 

Trong những năm qua, công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai mặt bằng quy hoạch được duyệt, sai giấy phép xây dựng còn xảy ra khá phổ biến; nhiều vi phạm phát hiện nhưng chưa xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để; chính quyền địa phương còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; dẫn đến tình trạng quản lý nhà nước kém hiệu lực, hiệu quả. Sự phối hợp, kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng giữa các cấp, các ngành chưa tốt, chưa hết chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.

Thực hiện sự Chỉ đạo của Thành ủy Vũng Tàu và để khắc phục những hạn chế nêu trên, ngày 05/10/2016, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 4414/UBND-VP về Tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Đây là nội dung cấp thiết được Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phường, xã nghiêm túc và quyết liệt thực hiện từ nay đến cuối năm 2016 và những năm tiếp theo.

Cưỡng chế xây dựng nhà không phép tại phường 10. TPVT

 

Cưỡng chế xây nhà không phép tại phường 10,TP Vũng Tàu – nguồn ảnh baobariavungtau.com.vn

Để tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị một số phòng ban và UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Phải coi việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định về quản lý trật tự xây dựng chính là giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển thành phố theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại. Làm tốt điều đó cũng là nghĩa vụ và vì lợi ích của toàn dân, toàn xã hội.

Bên cạnh đó cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện cho sự tham gia giám sát của nhân dân, của cộng đồng đối với Chủ tịch UBND các phường, xã và cá nhân các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cơ quan chức năng chịu trách nhiệm về việc để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục cấp phép; tiếp tục tiến hành rà soát, nghiên cứu, bổ sung cơ chế chính sách và văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn cho các phường, xã, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân trong quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Ngoài ra, các phòng ban, đơn vị, phường xã cần tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; thực hiện đồng thời việc kiểm điểm, xử lý những cán bộ, công chức có liên quan đến các sai phạm. Đối với các công trình vi phạm nghiêm trọng, phải thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời các sai phạm, như: yêu cầu ngừng thi công; cưỡng chế xử lý các sai phạm; không được vận chuyển vật liệu xây dựng; ngừng cung cấp điện, nước; không được đưa công trình vào sử dụng, giao dịch khi chưa khắc phục xong hậu quả của các sai phạm...  Đồng thời, làm tốt công tác quản lý cán bộ; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tăng thẩm quyền, đầu tư cơ sở vật chất để các lực lượng làm công tác quản lý trật tự xây dựng đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, đi đôi với kiểm điểm, xử lý tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, bao che, dung túng cho hành vi vi phạm trật tự xây dựng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm trong sạch đội ngũ công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Có thể thấy rằng tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng là việc làm cần thiết và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị, phòng ban, các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Tất cả vì thành phố Vũng Tàu văn minh, bền vững trong tiến trình đi lên xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, An ninh – Quốc phòng./.

 

                                                                                                                                                                               Đăng bài: Thu Thoài – Phòng QLĐT TP Vũng Tàu

                                                                                                                                                                               Nguồn : http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/