VĂN BẢN PHÁP LUẬT Quy Hoạch Kiến Trúc

STT

SỐ HIỆU VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TRẠNG THÁI

TẢI VỀ

1

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

Luật Quy hoạch đô thị

17/06/2009

01/01/2010

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-quy-hoach-do-thi-2009-30-2009-QH12-90631.aspx

2

Thông tư 01/2016/TT-BXD

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

01/02/2016

01/05/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-01-2016-TT-BXD-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-cac-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-304552.aspx

3

Thông tư số 10/2016/TT-BXD

quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;

10/03/2016

30/04/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-10-2016-TT-BXD-cam-quan-ly-moc-gioi-theo-quy-hoach-xay-dung-307461.aspx

4

Quyết định 547/QĐ-BXD

ban hành quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng

30/05/2013

 

Còn hiệu lực