Kiểm tra việc thực hiện văn bản và giao công việc được giao Pháp Luật Hàng Tuần

 Kiểm tra việc thực hiện văn bản và giao công việc được giao

I. Phạm vi và đối tượng kiểm tra

1. Phạm vi: kiểm tra việc thi hành các văn bản của cấp trên , của phòng và việc thực hiện các công việc được lãnh đạo Phòng giao.

2. Đối tượng: các bộ phận,các cán bộ,công chức, nhân viên thuộc Phòng.

II. Hình thức kiểm tra

1. Cán bộ, công chức, nhân viên được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản những công việc được lãnh đạo Phòng giao, thời hạn giải quyết theo quy định hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Phòng và tình hình, kết quả thực hiện về Trưởng Bộ phận.

2. Trưởng Bộ phận có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện những công việc của cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Bộ phận mình cho Văn phòng vào trước ngày 15 hàng tháng.

3. Căn cứ vào sổ giao việc và báo cáo của các Trưởng Bộ phận, Văn phòng có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng tình hình thực hiện công việc của các cán bộ, công chức và nhân viên của Phòng Quản lý đô thị trước ngày 25 hàng tháng.

( Trích Điều 13, 14 Quy chế Làm việc của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu. Ban hành kèm theo quyết định số 254/QĐ-QLĐT ngày 29/01/2016 của Trưởng phòng Quản lý đô thị)

                                                                                                                                                                                 Đăng bài: Thu Thoài - Phòng QLĐT TP Vũng Tàu