Chú trọng xây dựng đạo đức, văn hóa con người BR-VT Tin Thành Phố Vũng Tàu

Chú trọng xây dựng đạo đức, văn hóa con người BR-VT

Chiều 25-5, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp với Sở VHTTDL và các ban, ngành góp ý về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Trình bày tại buổi họp, ông Hồ Văn Lợi, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, mục tiêu của Chương trình hành động gồm: Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người BR-VT; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đến năm 2020, có 95% gia đình, 95% thôn, ấp, khu phố, 98% cơ quan, đơn vị, DN đạt danh hiệu văn hóa, 50% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại, bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống… Các giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên là: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở đủ số lượng và chất lượng…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Trình kết luận: Sở VHTTDL cần xây dựng Kế hoạch hành động bám sát tình hình thực tế, chú trọng vào các vấn đề: xây dựng đạo đức, văn hóa con người BR-VT, lối ứng xử văn minh bắt đầu từ trường học, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại các cơ quan Nhà nước; xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh…

                                                                                                                                                                                                         Đăng bài: Thu Thoài- Phòng QLĐT TP Vũng Tàu.                                                                                                                                                                                                               Nguồn:baobariavungtau.com.vn