Văn Bản Pháp Luật 8 Lĩnh Vực Nhà Ở

 

1. Luật nhà ở năm 2014;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx

2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-99-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-294439.aspx

3. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx

4. Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-117-2015-ND-CP-xay-dung-quan-ly-su-dung-he-thong-thong-tin-ve-nha-o-thi-truong-bat-dong-san-297203.aspx

5. Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-25-2015-TT-NHNN-cho-vay-von-uu-dai-thuc-hien-chinh-sach-nha-o-xa-hoi-297871.aspx

6. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-46-2015-ND-CP-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-274018.aspx

7. Thông tư 10/2013/TT-BXD hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2013-TT-BXD-huong-dan-Nghi-dinh-15-2013-ND-CP-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-203415.aspx

8. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-59-2015-ND-CP-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-278744.aspx

9. Quyết định 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-27-2015-QD-TTg-tieu-chuan-nha-o-cong-vu-282019.aspx

10. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-05-2015-TT-BXD-quan-ly-chat-luong-xay-dung-va-bao-tri-nha-o-rieng-le-294741.aspx

11. Thông tư 03/2011/TT-BXD về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-03-2016-TT-BXD-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-huong-dan-ap-dung-quan-ly-dau-tu-xay-dung-309585.aspx

12. Thông tư 02/2012/TT-BXD hướng dẫn bảo trì công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-02-2012-TT-BXD-bao-tri-cong-trinh-dan-dung-cong-nghiep-vat-lieu-141118.aspx

13. Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-05-2015-TT-BXD-quan-ly-chat-luong-xay-dung-va-bao-tri-nha-o-rieng-le-294741.aspx

14. Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-230680.aspx

15. Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-lien-tich-01-2014-TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT-the-chap-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai-229671.aspx

16. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-23-2014-TT-BTNMT-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx

17. Thông tư 26/2015/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-26-2015-TT-NHNN-the-chap-giai-chap-tai-san-du-an-dau-tu-nha-o-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai-297870.aspx

18. Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-08-2016-TT-BXD-huong-dan-hop-dong-tu-van-xay-dung-2016-307460.aspx

19. Thông tư liên tịch 30/2009/TTLT-BXD-BKH hướng dẫn Nghị quyết 33/2008/NQ-CP thực hiện thí điểm thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-lien-tich-30-2009-TTLT-BXD-BKH-quy-dinh-chi-tiet-NQ-33-2008-NQ-CP-thi-diem-thu-tuc-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-93739.aspx

20. Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-121-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-xay-dung-kinh-doanh-bat-dong-san-nha-209768.aspx

21. Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-101-2015-ND-CP-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu-295028.aspx

22. Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-02-2016-TT-BXD-quy-che-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu-282744.aspx

23. Thông tư 14/2008/TT-BXD hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-14-2008-TT-BXD-huong-dan-phan-hang-nha-chung-cu/66470/noi-dung.aspx

24. Thông tư 37/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-37-2009-TT-BXD-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-quan-ly-gia-dich-vu-nha-chung-cu-98126.aspx

25. Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-10-2015-TT-BXD-dao-tao-boi-duong-kien-thuc-chuyen-mon-quan-ly-van-hanh-nha-chung-cu-301616.aspx

26. Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-09-2015-TT-BXD-quan-ly-su-dung-nha-o-cong-vu-2015-301621.aspx