Chương trình hành động phòng Quản ly đô thị thành phố Vũng Tàu Tin Phòng Quản Lý Đô Thị

Chương trình hành động phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết đâị hội tỉnh Đảng bộ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 6 và Kế hoạch 56- KH/TU ngày 18/7/2016 của BCH Đảng Bộ thành phố Vũng Tàu, Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu đề ra Chương trình hành động số 1758/CTrHĐ- QLĐT ngày 24/8/2016 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ 6 đề ra. Nay, phòng Quản lý đô thị đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015- 2020 đối với công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng và Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố.