Văn Bản Pháp Luật 6 Kiểm Tra Xử Lý Văn Bản

STT

SỐ HIỆU VĂN BẢN

   TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TRẠNG THÁI

    LINK ĐÍNH KÈM

1

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

15/4/2015

01/7/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx

 

2

Thông tư số 13/2014/TT-BTP

Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luậ

29/04/2014

15/6/2014

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-13-2014-TT-BTP-huong-dan-thuc-hien-phap-dien-he-thong-quy-pham-phap-luat-229026.aspx

 

3

Nghị định 09/2010/NĐ-CP

Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

08/02/2010

01/4/2010

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-09-2010-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-110-2004-ND-CP-cong-tac-van-thu-101236.aspx

 

4

Thông tư 01/2011/TT-BNV

Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

19/01/2011

05/3/2011

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2011-TT-BNV-huong-dan-the-thuc-va-ky-thuat-trinh-bay-van-ban-118478.aspx