Phát huy hiệu quả đọc sách phòng Quản lý đô thị TPVT Tin Phòng Quản Lý Đô Thị

Sách là sản phẩm của văn minh nhân loại, nó là phương tiện truyền đạt tư tưởng, tình cảm, ý nghĩ và kinh nghiệm đời sống của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đọc mỗi cuốn sách mở ra cho con người chúng ta một chân trời mới và ”Đọc muôn cuốn sách, đi muôn dặm đường”.

Văn hoá đọc theo nghĩa rộng là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của cộng đồng xã hội và của các nhà quản lý và các cơ quan quản lý nhà nước.  Còn ở nghĩa hẹp đó là ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân.. Và  mục đích cuối cùng của phát triển văn hoá đọc chính là phát triển ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của mỗi công chức, người lao động phòng Quản lý đô thị. Ứng xử, giá trị và chuẩn mực đọc lành mạnh của mỗi cá nhân trong xã hội là thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc lành mạnh của họ.

Để phát huy hiệu quả đọc sách, phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu chia thành những nhóm nhỏ đọc những đầu sách trong tháng, và từ đó rút ra những kinh nghiệm bài học quý báu từ những cuốn sách mình đang đọc, 

Chia nhóm đọc sách và thảo luận tháng 9/2018