Văn Bản Pháp Luật 5 Lĩnh Vực Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

STT

SỐ HIỆU VĂN BẢN

   TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TRẠNG THÁI

    LINK ĐÍNH KÈM

1

Nghị định số 115/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP

 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

08/7/2016

15/09/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2016-ND-CP-sua-doi-163-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hoa-chat-phan-bon-vat-lieu-no-2016-317675.aspx

 

2

Nghị định số 56/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP

 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

15/8/2016

11/7/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-56-2016-ND-CP-sua-doi-111-2013-ND-CP-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-xa-phuong-316250.aspx

 

3

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP

 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

01/6/2016

15/7/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-50-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-ke-hoach-dau-tu-313204.aspx

 

4

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

27/5/2016

01/8/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2016-ND-CP-sua-doi-109-2013-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-quan-ly-gia-phi-le-phi-hoa-don-281779.aspx

 

5

Nghị định số 20/2016/NĐ-CP

 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

30/3/2016

15/5/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-20-2016-ND-CP-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-307664.aspx

 

6

Nghị định số 17/2016/NĐ-CP

Nghị định số 17/2016/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người

17/3/2016

02/5/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-17-2016-ND-CP-sua-doi-112-2013-ND-CP-truc-xuat-tam-giu-ap-giai-nguoi-nuoc-ngoai-305936.aspx

 

7

Nghị định số 124/2015/NĐ-CP

Nghị định số 124/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất

19/11/2105

05/01/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-124-2015-ND-CP-sua-doi-185-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-san-xuat-buon-ban-hang-gia-cam-295892.aspx

 

8

Nghị định số 79/2015/NĐ-CP

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

14/9/2015

01/11/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-79-2015-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-290383.aspx

 

9

Nghị định 65/2015/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

07/8/2015

01/10/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-65-2015-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-dang-dua-tin-sai-su-that-285543.sx

 

10

Nghị định số 40/2015/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng

27/4/2015

20/6/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-40-2015-ND-CP-sua-doi-157-2013-ND-CP-vi-pham-hanh-chinh-quan-ly-phat-trien-bao-ve-rung-272931.aspx

 

11

Nghị định số 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

17/10/2014

12/12/2014

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-dinh-96-2014-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-tien-te-va-ngan-hang-254293.aspx

 

12

Nghị định số 93/2014/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP

 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học ...;

17/10/2014

15/12/2014

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-93-2014-ND-CP-sua-doi-64-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-khoa-hoc-cong-nghe-chuyen-giao-254088.aspx

 

 

13

Thông tư 149/2014/TT-BTC

Về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

10/10/2014

25/11/2014

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-149-2014-TT-BTC-so-loi-bat-hop-phap-do-vi-pham-hanh-chinh-de-sung-vao-ngan-sach-nha-nuoc-253084.aspx

 

 

14

Thông tư số 130/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng

 Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa

24/9/2014

12/11/2014

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-130-2014-TT-BQP-huong-dan-162-2013-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-bien-dao-them-luc-dia-Viet-Nam-251619.aspx

 

15

Thông tư 19/2015/TT-BTP

 Quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

28/12/2015

15/02/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-19-2015-TT-BTP-kiem-tra-tinh-phap-ly-cua-Truong-phong-Tu-phap-cap-huyen-301772.aspx