Văn Bản Pháp Luật 4 Lĩnh Vực Giao Thông

1. Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ : Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-87-2016-N%C3%90-CP-dieu-kien-kinh-doanh-mu-bao-hiem-cho-nguoi-di-mo-to-xe-may-315461.aspx

2. Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-63-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-2016-315464.aspx

3. Nghị định số 64/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-64-2016-ND-CP-sua-doi-11-2010-ND-CP-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-315705.aspx

4. Nghị định số 65/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-65-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-dao-tao-lai-xe-o-to-dich-vu-sat-hach-lai-xe-315465.aspx

5. Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-46-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-bo-duong-sat-288330.aspx

6. Nghị định số 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-28-2016-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-56-2014-ND-CP-18-2012-ND-CP-Quy-bao-tri-duong-bo-309154.aspx

7. Nghị định số 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-132-2015-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-283786.aspx

8. Thông tư 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-60-2015-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-294498.aspx

9. Nghị định số 102/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-71-2006-ND-CP-quan-ly-cang-bien-luong-hang-hai-13189.aspx

10. Quyết định số 51/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-51-2015-QD-TTg-to-chuc-tim-kiem-cuu-nan-giao-thong-duong-thuy-noi-dia-293043.aspx

11. Nghị định số 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về an ninh hàng không;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-92-2015-ND-CP-an-ninh-hang-khong-292979.aspx

12. Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-47-2015-QD-TTg-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-giao-thong-van-tai-duong-thuy-noi-dia-292320.aspx

13. Nghị định số 69/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-69-2015-ND-CP-sua-doi-175-2013-ND-CP-Dieu-le-to-chuc-Tong-cong-ty-Duong-sat-Viet-Nam-288010.aspx

14. Nghị định số 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay;

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-68-2015-ND-CP-quy-dinh-dang-ky-quoc-tich-va-dang-ky-cac-quyen-doi-voi-tau-bay-287158.aspx