Văn Bản Pháp Luật 3 Xây Dựng Đô Thị

STT

SỐ HIỆU VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TRẠNG THÁI

TẢI VỀ

1

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

06/08/2014

01/01/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-80-2014-ND-CP-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-242830.aspx

2

Quyết định số 117/QĐ- BXD

 quyết định sửa đổi bổ sung nội dung khoản 6 Điều 1 của quyết định số 784/QĐ-BXD ngày 22/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Quản lý nhà nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam- Giai đoạn 3” do Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại

29/01/2015

29/01/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-117-QD-BXD-2015-sua-doi-784-QD-BXD-Quan-ly-nuoc-thai-tai-do-thi-vien-tro-khong-hoan-lai-266215.aspx

3

Thông tư số 03/2013/TT-BXD

  ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

02/04/2013

18/05/2013

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-03-2013-TT-BXD-Mau-hop-dong-su-dung-chung-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-180200.aspx

4

Quyết định 228/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vưc sông cầu đến năm 2030

25/01/2013

25/01/2013

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-228-QD-TTg-nam-2013-phe-duyet-Quy-hoach-he-thong-thoat-nuoc-xu-ly-167320.aspx

5

Thông tư số 08/2012/TT-BXD

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

 21/11/2012

04/01/2013

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-08-2012-TT-BXD-huong-dan-thuc-hien-bao-dam-cap-nuoc-an-toan-151897.aspx

6

Nghị định số 72/2012/NĐ-CP

Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

24/09/2012

10/11/2012

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-72-2012-ND-CP-quan-ly-su-dung-chung-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-148204.aspx