Văn Bản Pháp Luật 2 Lĩnh Vực Đấu Thầu

 

STT

SỐ HIỆU VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

TRẠNG THÁI

TẢI VỀ

1

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu

26/06/2014

15/08/2014

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-63-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx

2

NĐ 30/2015/ NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

17/03/2016

05/05/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-30-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-268567.aspx

3

Nghị định 15/2015/NĐ-CP

về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

14/02/2015

10/04/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-15-2015-ND-CP-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-266213.aspx

4

Nghị định 68/2012/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

 12/09/2012

01/11/2012

Hết hiệu lực: 15/08/2014

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-68-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-85-2009-ND-CP-huong-dan-Luat-dau-thau-147565.aspx

5

Nghị định 85/2009/NĐ-CP

hướng dẫn thi hành Luât đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

15/10/2009

01/12/2009

Hết hiệu lực: 15/08/2015

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-85-2009-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dau-thau-lua-chon-nha-thau-xay-dung-theo-Luat-Xay-dung-96312.aspx

6

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiêt về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

16/06/2015

01/08/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-05-2015-TT-BKHDT-Quy-dinh-chi-tiet-lap-ho-so-moi-thau-mua-sam-hang-hoa-278968.aspx

7

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

14/02/2015

15/04/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-01-2015-TT-BKHDT-Ho-so-moi-quan-tam-Ho-so-moi-thau-Ho-so-yeu-cau-dich-vu-tu-van-266305.aspx

8

Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

29/06/2016

26/07/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-07-2016-TT-BKHDT-lap-ho-so-moi-thau-ho-so-yeu-cau-mua-sam-hang-hoa-dau-thau-qua-mang-317089.aspx

9

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu;

05/05/2016

01/07/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-03-2016-TT-BKHDT-Quy-dinh-chi-tiet-hoat-dong-dao-tao-boi-duong-dau-thau-2016-311096.aspx

10

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu,chào hàng cạnh tranh

27/10/2015

22/12/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-11-2015-TT-BKHDT-lap-ho-so-yeu-cau-doi-voi-chi-dinh-thau-chao-hang-canh-tranh-294192.aspx

11

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

26/10/2015

10/12/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-10-2015-TT-BKHDT-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-294279.aspx

12

Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT

 quy định về lập hồ sơ mời thầu, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC);

26/07/2016

01/10/2016

Chưa có hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-11-2016-TT-BKHDT-huong-dan-lap-ho-so-moi-thau-thiet-ke-cung-cap-hang-hoa-xay-lap-EPC-280129.aspx

13

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT

 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

27/11/2015

15/01/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-19-2015-TT-BKHDT-lap-bao-cao-tham-dinh-trong-qua-trinh-to-chuc-lua-chon-nha-thau-296939.aspx

14

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;

 06/05/2015

01/07/2015

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-03-2015-TT-BKHDT-lap-ho-so-moi-thau-xay-lap-273527.aspx

15

Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT

về lựa chọn sơ bộ dự án lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư

01/03/2016

18/04/2016

Còn hiệu lực

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-02-2016-TT-BKHDT-lua-chon-du-an-tham-dinh-de-xuat-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-doi-tac-cong-tu-304451.aspx