Giới Thiệu Phòng Quản Lý Đô Thị Vũng Tàu

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu  thành lập ngày 07/5/2008 theo quyết định số 987/2008/QĐ-UBND về việc thành lập phòng Quản lý đô thị Thành phố Vũng Tàu.

Tiền thân của phòng Quản lý đô thị là Phòng Xây dựng và Quản lý đô thị vào năm 1991, cho đến năm 2002 thì tách ra thành hai Phòng là Phòng Xây dựng và Giao thông công chánh. Đến năm 2005 nhập lại thành Phòng Quản lý đô thị .

Từ đó cho đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Đảng bộ tỉnh ủy, HĐND,UBND thành phố Vũng Tàu, Phòng Quản lý đô thị từng bước khắc phục những hậu quả khó khan và tổ chức đội ngũ cán bộ khoa học, có trình độ chuyên môn để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Đến nay 100% cán bộ của phòng đều có trình độ Đại học, nên luôn hình thành tốt nhiệm vụ công tác hàng năm.

Trong những năm qua, công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn được quan tâm đúng mực, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác cho cán bộ, hạn chế thấp nhất các sai sót xảy ra nên kết quả đạt được trong những năm qua rất khả quan. Bên cạnh đó phong trào thi đua hàng năm với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của phòng, tham gia tốt các phong trào thi đua do các cấp hoạt động và đạt được những thành tựu rất đáng tự hào

II. Chức năng nhiệm vụ:

1.Vị trí, chức năng

        1- Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Vũng Tàu, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực : Xây dựng cơ bản, Quy hoạch đô thị, Quản lý nhà và các công trình hạ tầng kỹ thuật, kiểm tra đảm bảo trật tự xây dựng đô thị, trật tự an toàn giao thông và trật tự vệ sinh đô thị theo quy định của Pháp luật.

        2- Phòng chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND thành phố Vũng Tàu, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Bưu chính – Viễn thông Tỉnh và các cơ quan ngành dọc cấp trên khác.

        3- Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

        1- Tuyên truyền và phổ biến các đề án quy hoạch được duyệt để nhân dân Thành phố, cũng như những cơ quan, tổ chức đơn vị liên quan biết thực hiện.

        2- Tham vấn các dự án có liên quan đến quy hoạch.

        3- Thẩm tra các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt.

        4- Trực tiếp giải quyết cấp Chứng chỉ quy hoạch, hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất để xây dựng nhà ở riêng lẻ cho nhân dân và trả lời phiếu chuyển của Sở Tài nguyên – Môi trường về quy hoạch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu để giải quyết các chính sách về đất đai cho nhân dân theo quy định của Pháp luật.

        5- Lập thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà ở và công trình nhỏ theo phân cấp quản lý Nhà nước của UBND Tỉnh cho UBND thành phố Vũng Tàu.

        6- Thẩm tra Thiết kế – Dự toán các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt.

        7- Tham gia nghiệm thu hoàn thành, bàn giao sử dụng công trình do Thành phố làm chủ đầu tư.

        8- Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

        9- Lập thủ tục cấp và sang nhượng QSH nhà ở và công trình xây dựng cho tổ chức và cá nhân theo quy định của Pháp luật.

       10- Quản lý quỹ nhà công sở, công trình xây dựng thuộc UBND Thành phố.

       11- Quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như các hẻm, đường đã được phân cấp, vỉa hè, đèøn đường, cây xanh và công viên, các điểm trung chuyển rác và các cơ sở xử lý rác của Thành phố.

       12- Kiểm tra và đề xuất xử lý các tranh chấp về nhà.

       13- Tham gia thực hiện các Quyết định của Tòa án về việc xác định giá trị và QSH nhà cho các đương sự.

       14- Tham gia Hội đồng bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng thành phố Vũng Tàu.

       15- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị ngăn chặn các vi phạm trong việc xây dựng không phép và trái phép, lấn chiếm lòng lề đường; xả nước và chất thải gây ô nhiễm môi trường đô thị; lập hồ sơ đề nghị cấp trên xử lý theo trình tự quy định của Pháp luật.

       16- Tổ chức quản lý chặt chẽ tài sản, phương tiện và tài liệu do Nhà nước trang bị, đảm bảo các điều kiện vật chất cho cơ quan hoạt động bình thường.