Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về đấu thầu qua mạng. Lĩnh Vực Đấu Thầu

gallery-1

Ngày 13/11/2017 Chính phủ ban hành quyết định số 1785/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng. Quyết định này ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về đấu thầu qua mạng. Quy chế bao gồm 3 chương; 8 điều. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo; phương thức hoạt động của ban chỉ đạo và nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên ban chỉ đạo. QĐ SỐ 1785/QĐ-TTg VỀ VIỆC BAN AHNHF QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Lĩnh Vực Đấu Thầu

gallery-1

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Thông tư này quy định chi tiết về việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là “lựa chọn nhà thầu qua mạng”) đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ. ...

Văn Bản Pháp Luật 2 Lĩnh Vực Đấu Thầu

gallery-1

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TRẠNG THÁI TẢI VỀ 1 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu 26/06/2014 15/08/2014 Còn hiệu lực http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-63-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Dau-thau-ve-lua-chon-nha-thau-237481.aspx 2 NĐ 30/2015/ NĐ-...