Hướng dẫn áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm Lĩnh Vực Xây Dựng

gallery-1

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2017. Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dấn áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng quy định tại điểm d khoản 11 Đi...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Lĩnh Vực Xây Dựng

gallery-1

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ Ngày 27/11/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng ; khia thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất , kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ...

Văn Bản Pháp Luật Lĩnh Vực Xây Dựng

gallery-1

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN    TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TRẠNG THÁI     LINK ĐÍNH KÈM 1 Thông tư số 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng công trình 30/06/2016 15/08/2016 Còn hiệu lực http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-18-2016-TT-BXD-tham-din...