Văn Bản Pháp Luật 5 Lĩnh Vực Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

gallery-1

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN    TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TRẠNG THÁI     LINK ĐÍNH KÈM 1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 08/7/2016 15/09/2016 Còn hiệu lực http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham...