Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng Lĩnh Vực Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

gallery-1

Ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.   Theo đó, hướng dẫn chi tiết thời gian tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng khi tái phạm các hành vi:   - Xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình (CT) xây dựng khác: tước giấy phép từ 3 đến 6 tháng;   - Xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017: tước giấy phép từ ...

Văn Bản Pháp Luật 5 Lĩnh Vực Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

gallery-1

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN    TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TRẠNG THÁI     LINK ĐÍNH KÈM 1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 08/7/2016 15/09/2016 Còn hiệu lực http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham...