Văn Bản Pháp Luật 6 Kiểm Tra Xử Lý Văn Bản

gallery-1

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN    TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TRẠNG THÁI     LINK ĐÍNH KÈM 1 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 15/4/2015 01/7/2016 Còn hiệu lực http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-34-2016-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-han...