Văn Bản Pháp Luật 8 Lĩnh Vực Nhà Ở

gallery-1

1. Luật nhà ở năm 2014; http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx 2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở; http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-99-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-294439.aspx 3. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx 4. Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị tr...