Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu Xây Dựng Đô Thị

gallery-1

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000). Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Vũng Tàu, tổng diện tích đất tự nhiên là 15.000 ha. Một khu nghỉ dưỡng tại thành phố Vũng Tàu. (Ảnh minh họa:) Theo đó, sẽ xây dựng Vũng Tàu thành một thành phố dịch vụ du lịch, tài chính, thương mại, mang tầm vóc quốc gia, khu vực và quốc tế; phát triển mạnh về kinh tế biển và phấn đấu trở thành thành phố...

Văn Bản Pháp Luật 3 Xây Dựng Đô Thị

gallery-1

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TRẠNG THÁI TẢI VỀ 1 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014 01/01/2015 Còn hiệu lực http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-80-2014-ND-CP-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai-242830.aspx 2 Quyết định số ...