VĂN BẢN PHÁP LUẬT Quy Hoạch Kiến Trúc

gallery-1

STT SỐ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TRẠNG THÁI TẢI VỀ 1 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Luật Quy hoạch đô thị 17/06/2009 01/01/2010 Còn hiệu lực http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-quy-hoach-do-thi-2009-30-2009-QH12-90631.aspx 2 Thông tư 01/2016/TT-BXD B...