Văn Bản Pháp Luật 1 Khiếu Nại Tố Cáo

gallery-1

C. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI TỐ CÁO STT SỐ HIỆU VĂN BẢN TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC TRẠNG THÁI TẢI VỀ 1 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 Luật Tố cáo 11/11/2011 01/07/2012 Còn hiệu lực http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-to-cao-2011-132448.aspx 2 Luật khiếu nại 2011 số 02/2011/Q...